Deklaracja dostępności

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zobowiązuje się zapewnić dostępność prowadzonych serwisów internetowych dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego konsument.edu.pl, którego właścicielem jest UOKiK.

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-31.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-08-31.

Witryna konsument.edu.pl jest {zgodna} z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niezgodności lub wyłączenia wymieniono poniżej:

 • Niektóre elementy mogą mieć nieodpowiedni kontrast,
 • Może brakować tekstów alternatywnych do wszystkich obrazów.

Deklarację dla tej strony sporządzono 2023-08-31 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny za pomocą narzędzi m.in. Wave, Tingtun Checker.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Prosimy o kontakt w celu:

 • zgłaszania problemów z dostępnością serwisów internetowych,
 • składania wniosków o udostępnienie informacji niedostępnej,
 • składania skarg na brak zapewnienia dostępności.

Koordynatorem ds. dostępności w UOKiK jest Artur Gluziński, adres poczty elektronicznej: artur.gluzinski@uokik.gov.pl, numer telefonu: 22 55 60 157.

Wyznaczoną osobą do kontaktu jest Tomasz Nastulak, adres poczty elektronicznej: webmaster@uokik.gov.pl, numer telefonu: 22 55 60 196.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład można zażądać odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu,
 • formę żądanej informacji, jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Do budynku prowadzą:

 1. Dwa wejścia od łącznika między placem Powstańców Warszawa a ulicą Sienkiewicza, oznaczone są na drzwiach wejściowych, pierwsze: „wejście dla pracowników”, drugie: „wejście dla gości”.
 2. wejście do Centrum Konferencyjnego, Kancelarii i Punktu Kontaktowego ADR usytuowane jest od strony placu Powstańców Warszawy 1.

Do wejść dla pracowników oraz gości prowadzą schody. Podjazd dla wózków inwalidzkich znajduje się od strony ulicy Moniuszki. Kancelaria znajduje się po lewej stronie budynku.

Na wyposażeniu Urzędu znajduje się schodołaz, który umożliwia łatwe i bezpieczne pokonanie schodów na wózkach inwalidzkich.

Dla osób na wózkach inwalidzkich od wejścia do Centrum Konferencyjnego, Kancelarii i Punktu Kontaktowego ADR dostępny jest korytarz, pomieszczenia na parterze, w tym toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Kancelarii urzędu jest możliwy kontakt w języku migowym. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.